Nytt låssystem fr.o.m. 1 augusti

Två nyckelskåp som öppnas med kod, kommer att sättas upp, så att de som fått kod och behöver komma in i lokalen, kan hämta nyckel, låsa upp och sedan lämna tillbaka nyckeln i skåpet. Därigenom reduceras behovet av nycklar och ändå har alla som behöver tillgång till lokalen möjlighet att komma in. Information om nyckelskåpens placering lämnas i samband med att kod lämnas ut.

Det ena nyckelskåpet är till för tillfälliga behov att komma in i lokalen t.ex. vid uthyrning eller enstaka besök. Koden kommer löpande att bytas.

Det andra nyckelskåpet är till för de som mer permanent behöver kunna låsa upp och komma in i lokalen. Koden till detta skåp kommer också att behöva bytas ibland, men inte lika frekvent. När byte sker informeras de som har tillgång till skåpet i god tid.

För att minska behovet av kod byte, förutsätter vi att den som fått en kod inte lämnar ut de till andra personer, utan i stället hänvisar till skåpet med tillfälliga koder.

Den som önskar en permanent eller tillfällig kod till nyckelskåpen får den genom att kontakta:  
        Krister Dynesius 070-220 89 10.

Vår förening har goda förutsättningar!

En hög andel av de som bor i Sörbygden är medlemmar.

Det är stor enighet om att vi skall ha kvar föreningen och vår fastighet.

Genom att vi som medlemmar engagerar oss lite mer än tidigare, kan vi göra något ännu bättre av de goda förutsättningarna.

Föreningen är och kommer att vara beroende av att så många som möjligt engagerar sig.

Alla kan engagera sig! Välj själv den nivå som passar!

Här kommer några förslag på områden där det behövs mer engagemang från våra medlemmar, för att föreningen skall kunna utvecklas och därmed ge medlemmarna det man kan kräva av en bra förening.

Grunden för allas engagemang.

Den nivå som alla bör och kan delta i är vad vi vill med föreningen. Det kräver inte så mycket tid från de enskilda medlemmarna, men är nödvändigt för att vi skall få en bra förening för "alla" medlemmar.

  • Alla bör framföra sina synpunkter på hur vi bör utveckla vår förening.
  • Gemensamt komma fram till ett mål, som så många som möjligt kan känna sig delaktig i.

Aktiv i verksamheten.

Engagerade medlemmar i föreningens verksamhet.
När vi på ett bra sätt kommit fram till grunderna för våra kommande aktiviteter, blir det förhoppningsvis naturligt för de flesta medlemmar att:

  • Besöka föreningens arrangemang.
  • Medverka vid genomförandet av arrangemangen.
Välj den nivå på engagemanget som ger dig själv en positiv upplevelse och som samtidigt är bra för föreningen.

Engagerade medlemmar i föreningens ekonomi.
Medlemmarna bidrar idag till föreningens ekonomi genom bl.a. medlemsavgifter, köp av Bingolotter via föreningen och genom att delta på de arrangemang som anordnas.

Dessa inkomster har under en följd av år i stort sett motsvarat de utgifter som föreningen har för t.ex. värme och övriga löpande utgifter. Däremot har det inte räckt till underhåll eller upprustning av fastigheten och har även begränsat möjligheterna att starta vissa nya aktiviteter.

När fler har engagerat sig kommer det att bli betydligt lättare att även förbättra ekonomin.

Engagerade medlemmar i vad vi kan och bör göra med Sörbygdegården.
Under hösten har det på föreningens hemsida presenterats tankar och förslag på vad som bör göras med bl.a. Sörbygdegården på såväl kort som lång sikt.

Vi behöver medlemmarnas synpunkter på vad vi bör göra med fastigheten men även vad vi skall använda den till.

Kom därför till årsmötet och framför dina synpunkter. Du kan även kontakta någon i styrelsen eller framtidsgruppen, för att framföra vad du tycker. Du finner kontaktpersoner och telefonnummer på hemsidan.

Upprustning och underhåll av fastigheten

2017-12-05

Värmepumpar

Den första prioriterade uppgiften är nu på väg att genomföras!

Två nya luftvärmepumpar kommer att installeras den här månaden och därför är det dags att påbörja den andra etappen, nämligen vårt kök.

Köket

Arbetet med det nya köket kommer att påbörjas så snart som vi har de ekonomiska förutsättningarna klara. Vi hoppas inom kort få klart med en donation från Sörbygdens Innebandyförening. När det är klart kan arbetet komma igång och i bästa fall genomföras under första kvartalet. En del mindre störningar kan uppstå under tiden arbetet pågår, men förhoppningsvis kan verksamheten fortgå under tiden.

Vår ekonomi kommer att styra hur och om vi helt kan slutföra arbetet med köket redan under början av nästa år, eller om delar måste skjutas en tid framåt. Utan donation behöver vi finna andra vägar för att kunna finansiera planerna. 

Finansiering

Finansieringen av det nya köket och övrigt som vi behöver göra för att bl.a. rusta upp fastigheten, är helt beroende av två delar, som vi medlemmar själva kan påverka.

  • Frivilligt arbete. Om vi genom frivilligt arbete kan genomföra det som går att klara av utan att köpa externa tjänster, så kan vi förkorta tiden för genomförande kraftigt.
  • Likvida medel. Vi kommer att behöva mer likvida medel, även efter att vi fått donationen från Innebandyföreningen. Tillskott kan ske genom direkta bidrag, men i huvudsak genom att det ordnas fester, musikkaféer och liknande. Då får besökarna förhoppningsvis god valuta för inträdesavgiften och föreningen får ett nödvändigt tillskott.
Förutom vad vi inom föreningen kan bidra med själva, kommer externa bidrag att sökas t.ex. från kommunnen.

organisationen påverkas

Upprustningen av fastigheten, finansieringsbehovet och den fortsatta ökningen av aktiviteter, leder i sin tur till att vårt arbetssätt och organisation hela tiden bör ses över och anpassas.

Fester, musikkaféer och liknande kommer att bli en allt viktigare del för finansieringen av föreningens verksamhet. Det kommer även att vara ett sätt att ge medlemmarna valuta för sitt medlemsskap. En naturlig följd blir därför att kraven även på den delen av vår verksamhet ökar.

  • Antalet tillfällen kommer successivt att öka.
  • God kontakt med medlemmarna, för att ta del av vad de önskar.
  • Större mångfald i utbudet.
  • För att vi även efter en ökning av arrangemangen, skall få många besökare vid varje tillfälle, bör kvalitén på det vi erbjuder vara hög.
En stor del av dessa krav kommer att skötas av Framtidsgruppen och styrelsen.

Eftersom antalet tillfällen successivt kommer att öka, blir genomförandet troligen för betungande för en enda grupp. Därför kommer vi att försöka organisera ett flertal grupper, som delar på genomförandet av arrangemangen.

Festkommittén i den form den bedrivits hittills kommer därför att omorganiseras vid årsskiftet och ersättas, med det som beskrivits ovan.

2017 > 10

Daniel Edin har accepterat att bli Sörbygdegårdens nye vaktmästare.

Som vi tidigare informerat om via hemsidan, har vaktmästarens tidigare arbetsuppgifter delats upp, så att bokningar av lokalen numera sköts av annan person. Vid bokningar av lokalen vänd er till Krister Dynesius telefon 070-220 89 10